Navigácia
Uličné parkovanie | Tlačiť |  Email

 


V zóne plateného státia v meste Žilina sa uplatňujú 2 režimy parkovania:

návštevnícke parkovanie s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi a predplatnými parkovacími kartami (ďalej PPK)

rezidentské parkovanie pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet (ďalej RPK)

 
Cenník | Tlačiť |  Email

po kliknutí na cenník ,
Vás prepne do prevádzkového poriadku


po kliknutí na cenník ,
obrázok sa zväčší na celú obrazovku


po kliknutí na cenník ,
Vás prepne do prevádzkového poriadku

 
Mapa zóny | Tlačiť |  Email
Zóna plateného parkovania Žilina


po kliknutí na cenník ,
obrázok sa zväčší na celú obrazovku

 

LEGENDA

HRANICE ZÓNY PLATENÉHO PARKOVANIA

HRANICE PÁSIEM

PARKOVANIE VYHRADENÉ Iba pre držiteľov
rezidentských parkovacích kariet
pre PÁSMO I. alebo II. alebo III.

Návštevnícke parkovanie v pásme A

Návštevnícke parkovanie v pásme B

Návštevnícke parkovanie v pásme C

PEŠIA ZÓNA

PARKOVACÍ AUTOMAT

 
Prevádzkový poriadok | Tlačiť |  Email

 

Č.OP/693/2012

Prevádzkový poriadok
pre zónu plateného parkovania v meste Žilina
(Uličného parkovania) -
Tu otvorite v PDF

platný od 1.9.2012

1. Prevádzkovateľ: Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Košická 2, 010 01 Žilina
IČO: 36 407 470
DIČ: 2020107661
IČ DPH: SK 2020107661
Kontakt: + 421 41 500 44 94
+ 421 904 444 111 (poruchy)

 

2. Názov a lokalita parkoviska: Zóna plateného parkovania v meste Žilina je vymedzená dopravnými značkami IP24a,resp.IP24b (zóna s dopravným obmedzením)
3. Prevádzková doba: Podľa čl. XIV. tohto prevádzkového poriadku
4. Režim vyberania poplatkov: -Úhrada parkovného zakúpením parkovacieho lístka z parkovacieho automatu.
-Predplatením parkovného zakúpením rezidentských alebo predplatných parkovacích kariet pre jednotlivé pásmo na 1 rok,90 dní, 30 dní alebo 7 dní.
5. Poplatok za parkovanie: Cenník tvorí prílohu č. 1

 

I. Základné ustanovenie.
1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky dočasného parkovania na parkovacích miestach na vymedzených komunikáciách s možnosťou platby zabezpečenou parkovacími automatmi a predplatnými parkovacími kartami, ďalej na parkovacích miestach na vymedzených komunikáciách vyhradených pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet a na vyhradených parkovacích miestach pre návštevníkov v meste Žilina.
2. Tento prevádzkový poriadok sa vydáva na základe uzatvorenej zmluvy medzi Žilinskou parkovacou spoločnosťou s.r.o. a Mestom Žilina.
II. Všeobecné podmienky.
1. Parkovanie a státie na vyznačených parkovacích miestach je povolené len motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3.500 kg a súčasne rozmery vozidla nepresahujú 1,8 m x 4,8 m.
2. Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené a označené príslušnou dopravnou značkou je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie ich prívesov a návesov.
3. Všetky vozidlá nachádzajúce sa v historickej časti mesta musia mať na viditeľnom mieste umiestnené povolenie vydané Mestským úradom na vjazd, farebne zvláštnym podľa charakteru vjazdu, (platiace a neplatiace fyzické a právnické osoby, jednorázový a dlhodobý vjazd). Nevzťahuje sa na motorové vozidlá pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
4. Parkovanie na parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím je pre užívateľov vozidiel s daným preukazom nespoplatnené. Vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím musia byť označené príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením.
5. Pod pojmom užívateľ parkovacieho miesta, resp. užívateľ parkoviska sa pre potreby tohto
parkovacieho poriadku rozumie vodič motorového vozidla, ktorý zaparkoval vozidlo na vyznačenom
parkovacom mieste.
6. Užívať parkovacie miesto v zóne parkovania môže len užívateľ, ktorý súhlasí s týmto prevádzkovým
poriadkom.
7. Užívateľ, ktorý užíva parkovacie miesto je povinný uhradiť parkovné podľa čl. XV. tohto
prevádzkového poriadku na celý čas parkovania v rámci prevádzkovej doby jednotlivých parkovacích
miest.
III. Parkovacie miesta s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi a predplatnými parkovacími kartami (ďalej len PPK).
1. Tieto parkovacie miesta sú určené pre dočasné parkovanie motorových vozidiel občanov, návštevníkov mesta Žiliny a vozidiel TAXI v rámci zóny plateného parkovania na vymedzených komunikáciách.
2. Tieto parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami IP 17a Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje o prevádzkovej dobe spoplatnenia a farebným pruhom s označením príslušného pásma.
3. V rámci prevádzkovej doby spoplatnenia je vodič povinný uhradiť parkovné ako cenu za službu. Parkovné je možné uhradiť zakúpením parkovacieho lístku v parkovacom automate (viď príloha
č. 1 B) alebo zakúpením predplatnej parkovacej karty (viď príloha č.1 A) pre príslušné pásmo (A, B, C) podľa podmienok stanovených v čl. V. tohto prevádzkového poriadku.
4. V parkovacom automate sa platí prvá hodina v celej výške hodinovej sadzby, po 1. hodine je možné platiť i na minúty. Výška uhradeného parkovného a doba, do kedy je parkovné uhradené, sa pred vydaním parkovacieho lístka zobrazia na displeji parkovacieho automatu. Automat vydá užívateľovi lístok až po stlačení tlačidla, určeného na výdaj lístka, pričom celá vhodená suma sa použije na úhradu parkovného, tzn. v automate nevzniká preplatok. Parkovací automat nevydáva preplatok.
5. Parkovacie automaty sú v prevádzke nepretržite a umožňujú zakúpenie parkovacieho lístka aj
mimo prevádzkovej doby - čas začatia parkovania sa v takomto prípade nastaví automaticky podľa
najbližšieho času prevádzkovej doby.
6. Parkovací lístok, alebo predplatnú parkovaciu kartu, je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na parkovacom lístku, alebo lícovej strane predplatnej parkovacej karty.
7. Parkovací lístok je akceptovateľný v rámci celého príslušného pásma, na všetkých uliciach
označených DZ IP17a - Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím.
8. V prípade nefunkčnosti parkovacieho automatu je užívateľ povinný zakúpiť si lístok v inom
parkovacom automate, v rámci príslušného pásma.
9. V čase mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie
bezplatné.
 
IV. Parkovacie miesta vyhradené pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet
(ďalej len RPK).
1. Tieto parkovacie miesta sú určené pre obyvateľov s trvalým pobytom a vlastníkov nájomných bytov v príslušnom pásme (I., II., III.) v rámci zóny parkovania, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v čl. VI. tohto prevádzkového poriadku.Je zakázané parkovať na týchto miestach vozidlám TAXI.
2. Tieto parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami IP 16- Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím s dodatkovou tabuľkou s textom „Pre vozidlá s platnou rezidentskou kartou“ a modrým pruhom s označením príslušného pásma I., alebo II. alebo III.
3. Oprávnenie parkovať na týchto parkovacích miestach získa obyvateľ v príslušnom pásme(I., II., III.), ktorý splní podmienky uvedené v čl. VI. tohto prevádzkového poriadku úhradou parkovného. Parkovné je možné uhradiť zakúpením rezidentskej parkovacej karty pre príslušné pásmo (I., II., III.) podľa podmienok stanovených ďalej v tomto prevádzkovom poriadku.
4. Rezidentskú parkovaciu kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na lícovej strane RPK.
V. Podmienky pre vydanie predplatnej parkovacej karty (ďalej len PPK).
1. Na základe písomnej žiadosti fyzickej, alebo právnickej osoby môže prevádzkovateľ vydať PPK pre príslušné pásmo (A, B, B a C, C). Na vydanie PPK nie je právny nárok. O výdaji PPK rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie.
2. Žiadateľ musí uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu o podmienkach predplatného parkovania. PPK je dohodnutým potvrdením o uzatvorení zmluvy.
3. Pre vydaj PPK do I. pásma t.j. historickej časti mesta (ďalej len HČM) musí žiadateľ predložiť platné povolenie k vjazdu do HČM.
4. PPK musí obsahovať nasledujúce údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve, (v opačnom prípade je neplatná):
a) číslo karty
b) údaj o dobe platnosti
c) u prenosných predplatných kariet meno (obchodné meno) žiadateľa alebo 10 ľubovoľných znakov. Názov karty nesmie obsahovať vulgarizmy ani urážky, prípustnosť názvu karty posudzuje prevádzkovateľ.
d) u neprenosných predplatných kariet EČV, pre ktoré bola PPK vydaná
e) pásmo (A, B, B a C, C) pre ktoré je predplatná karta vydaná
5. Uzatvorením zmluvy a vydaním PPK vzniká žiadateľovi právo parkovať v príslušnom pásme, ktoré je vyznačené na PPK, na miestach označených ako spoplatnené parkovanie značkou IP 17a – Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím s prísl. dodatkovou tabuľkou, a to:
a) v prípade prenosnej karty jedným ľubovolným vozidlom, ktoré je vybavené PPK,
b) v prípade neprenosnej karty vozidlom, ktorého EČV je zhodné so zmluvou a je uvedená na PPK.
6. Právo držiteľa PPK je obmedzené na dobu platnosti karty a po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ PPK je povinný kartu vrátiť prevádzkovateľovi po uplynutí doby jej platnosti. Pri nevrátení PPK má prevádzkovateľ právo nevydať novú kartu.
7. Právo držiteľa PPK je obmedzené na príslušné pásmo (A, B, B a C, C), ktoré je vyznačené v zmluve a na PPK. V iných pásmach (A, B, B a C, C) je táto PPK neplatná.
VI. Podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty (ďalej len RPK).
1. Na základe písomnej žiadosti obyvateľ s trvalým pobytom,alebo majiteľ bytu ktorý splní nasledujúce podmienky (ďalej len rezident), môže prevádzkovateľ vydať rezidentovi RPK pre príslušné pásmo (I., II., III.) alebo na ulicu. Na vydanie RPK nie je právny nárok. O výdaji RPK rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie. V prípade opakovaného porušovania prevádzkového poriadku (parkovanie s RPK na miestach s parkovacími automatmi, falšovanie kariet,používanie kariet vo vozidlách TAXI a pod.) nie je právny nárok na vydanie RPK.
2. Rezident musí uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu o podmienkach rezidentského parkovania. RPK je dohodnutým potvrdením o uzatvorení zmluvy.
3. Pre výdaj RPK je rezident povinný predložiť nasledujúce doklady:
a) Občiansky preukaz (ďalej len OP) obyvateľa s trvalým pobytom alebo vlastníka nájomného bytu v pásme uvedenom v bode b)
b) List vlastníctva bytu v pásme uvedenom v žiadosti nie starší ako tri mesiace, alebo potvrdenie o podielníctve v bytovom družstve v pásme uvedenom v žiadosti, alebo výmer o pridelení bytu v pásme uvedenom v žiadosti alebo platnú nájomnú zmluvu.
c) Technický preukaz vozidla (vydávaný do r. 2003) alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II. vydávané od 1.6.2010, ktorého EČV bude vyznačené na RPK.
d) Pre výdaj RPK do I. pásma t.j. historickej časti mesta musí rezident predložiť platné povolenie k vjazdu do HČM.
e) Pri používaní vozidla na služobné i súkromné účely „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné i súkromné účely“ (platba 1 % z obstarávacej ceny vozidla).i v zmysle zákona č.595/2003 Z.z
f) Čestné prehlásenie k nájomnej zmluve alebo k dohode o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné i súkromné účely.
4. RPK musí obsahovať nasledujúce údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v opačnom prípade je neplatná):
a) číslo karty,
b) údaj o dobe platnosti,
c) EČV vozidla, pre ktoré bola RPK vydaná
d) pásmo (I., II., III.) pre ktoré je RPK platná alebo ulica podľa trvalého pobytu.
5. Uzatvorením zmluvy a vydaním RPK vzniká žiadateľovi právo parkovať v príslušnom pásme alebo ulici, ktoré je vyznačené na RPK, na miestach označených dopravnou značkou IP 16 - Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím. RPK uvedená v cenníku pod označením 1. RPK vystavená pre pásmo I. umožňuje parkovanie aj v pásme II,III a 1. RPK vystavená pre pásmo II umožňuje parkovanie aj v pásme III. RPK vystavená na ulicu, platí iba na ulici vyznačenej na RPK.
6. Právo držiteľa RPK je obmedzené na dobu platnosti karty a po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ RPK je povinný kartu po uplynutí doby jej platnosti vrátiť prevádzkovateľovi. Pri nevrátení RPK prevádzkovateľ nevydá novú kartu.RPK nesmie byťpoužívaná vo vozidlách s označením TAXI.
 
7. Obyvatelia s trvalým pobytom a vlastníci nájomných bytov v pásme majú NÁROK si zakúpiť na jednu bytovú jednotku rezidentské parkovacie karty za týchto podmienok:
a) Možnosť zakúpiť si RPK na ulicu má iba obyvateľ s trvalým pobytom v príslušnom pásme, ktorý
dosiahne vek 62 rokov a viac. Rezidentská parkovacia karta neprenosná na ulicu (napr. za 4,00 do
III. pásma) je vydávaná podľa platného cenníka s platnosťou na ulicu podľa trvalého pobytu a na
konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV) prihláseného na obyvateľa s trvalým pobytom, to znamená,
že v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla časť II. sú uvedené osobné údaje držiteľa t.j.
na dátum narodenia, nie IČO.
V prípade, že na ulici s trvalým pobytom nie sú vyhradené miesta pre rezidentské parkovanie, RPK
je vydávaná na najbližšiu ulicu. V prípade výpredaja RPK na konkrétnu ulicu, t.j. počet predaných
 
RPK sa rovná počtu vyprojektovaných parkovacích miest, nie je právny nárok na vydanie RPK. Ako
ďalšiu RPK má možnosť si zakúpiť kartu na vlastné vozidlo, prihlásené na adresu trvalého pobytu
 
a v technickom preukaze sú uvedené osobné údaje držiteľa, t.j. dátum narodenia, v cene 1. RPK.
 
b/ Rezidentská parkovacia karta neprenosná s označením 1. RPK za cenu uvedenú pod kolonkou dátumu narodenia (dátum n.) :
1. Vozidlo musí byť prihlásené na obyvateľa s trvalým pobytom, t.j. v osvedčení o evidencii vozidla časť II. alebo v technickom preukaze vozidla sú uvedené osobné údaje držiteľa (dátum narodenia), nie IČO. Pre tento účel je povinný každý žiadateľ predložiť – osvedčenie o evidencii vozidla časť II., alebo technický preukaz, nie osvedčenie o evidencii časť I. (malé osvedčenie papierové alebo plastové s čipom).
2. Možnosť zakúpiť si má obyvateľ s trvalým pobytom iba jednu takúto kartu na jednu bytovú jednotku.
3. Ďalšiu RPK s označením 2. RPK si má možnosť kúpiť na jednu bytovú jednotku v poradí ako druhú za cenu uvedenú v cenníku. Pri tejto, i každej ďalšej RPK musia byť vozidlá prihlásené na obyvateľa s trvalým pobytom, t.j. v osvedčení o evidencii vozidla časť II., alebo v technickom preukaze sú uvedené osobné údaje držiteľa (dátum narodenia), nie IČO.
 
c/ RPK neprenosná s označením 1. RPK za cenu uvedenú pod kolonkou IČO musí spĺňať podmienky:
1. Možnosť zakúpiť si ju má:
1.1. obyvateľ s trvalým pobytom, t.j. fyzická osoba v podnikaní, ktorá má totožné sídlo živnosti s trvalým pobytom a vozidlo prihlásené na IČO totožné s IČO-m fyzickej osoby v podnikaní a na adresu totožnú s trvalým pobytom obyvateľa. Pre tento účel je povinný žiadateľ predložiť živnostenský list a osvedčenie o evidencii vozidla časť II., nie osvedčenie o evidencii časť 1 (malé osvedčenie papierové alebo plastové s čipom).
1.2. Vlastník nájomného bytu v rámci zóny parkovania na vozidlo nájomníka – užívateľa parkovacieho miesta, s ktorým má platnú nájomnú zmluvu a vypíše a podpíše čestné prehlásenie o pravdivosti nájomnej zmluvy (vypíše pred vydaním RPK na pripravené tlačivo). Nájomník musí byť vlastníkom alebo držiteľom vozidla.
1.3. Obyvateľ s trvalým pobytom v rámci zóny parkovania na firemné – služobné vozidlo, ktoré využíva i na súkromné účely. K vydaniu RPK musí žiadateľ predložiť písomnú „dohodu – zmluvu o využívaní služobného vozidla na používanie na služobné i súkromné účely“ v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu uzatvorenú medzi žiadateľom a firmou uvedenou v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla časť II. Pred vydaním RPK vypíše a podpíše čestné prehlásenie o pravdivosti uvedených údajov (tlačivo je k dispozícii v ŽPS).
2. Možnosť zakúpiť si má užívateľ parkovacieho miesta 1. RPK iba jednu takúto kartu na jednu bytovú jednotku.
3. Ďalšiu RPK s označením 2. RPK si má možnosť zakúpiť na jednu bytovú jednotku, v poradí ako druhú za cenu uvedenú v cenníku. Pri tejto i každej ďalšej RPK musia vozidlá spĺňať kritériá uvedené v bodoch 1.1. až 1.3.
 
d/ V prípade, že obyvateľ s trvalým pobytom, má jedno vozidlo prihlásené na osobné údaje obyvateľa (dátum narodenia), má možnosť na zakúpenie 1. RPK za cenu uvedenú v kolonke „dátum narodenia“ a ďalšie vozidlo je prihlásené na IČO, totožné s IČO-m fyzickej osoby v podnikaní a na adresu totožnú s trvalým pobytom alebo na IČO spoločnosti, s ktorou má zmluvu o využívaní služobného vozidla na služobné i súkromné účely alebo vozidlo nájomníka, má možnosť si zakúpiť v poradí druhú RPK za cenu uvedenú v cenníku v riadku 2. RPK a v kolónke IČO.
 
e/ Rovnaká kombinácia platí i opačne. Ak obyvateľ s trvalým pobytom alebo vlastník nájomného bytu má zakúpenú 1. RPK za cenu uvedenú v kolonke IČO, a ďalšie vozidlo je prihlásené na osobné údaje obyvateľa s trvalým pobytom, má možnosť na zakúpenie v poradí druhej RPK za cenu uvedenú v cenníku v riadku 2. RPK a v kolónke „dátum narodenia“.
f/ Vlastník nájomného bytu má možnosť si zakúpiť v poradí druhú RPK za cenu uvedenú v cenníku v riadku 2. RPK a v kolonke IČO. Pri zmene nájomníka je možné vždy vymeniť 1. RPK za 1. RPK nového nájomníka a rovnako to platí i u 2. RPK.
g/ Obyvateľ s trvalým pobytom v pásme má možnosť si zakúpiť krátkodobé RPK na 90 dní, 30 dní iba na základe predložených dokladov, a to v prípadoch rekonštrukcie domu, bytu, presťahovaní sa v rámci zóny a ďalších odôvodnených prípadoch. RPK na 7 dní má možnosť si zakúpiť v prípade dovoleniek príbuzných, návštev, pri príležitostiach, ako sú svadby, pohreby a ďalších odôvodnených prípadoch.
h/ Obyvateľ s trvalým pobytom v pásme, vlastniaci medzinárodný parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (model európskej únie), má právo na vydanie jednej parkovacej karty rezidentskej za 5 € na konkrétne EČV a pásmo podľa trvalého bydliska. Ako ďalšiu RPK má možnosť si zakúpiť ďalšiu kartu v cene 1. RPK.
VII. Podmienky pre vydanie služobnej parkovacej karty (ďalej len SPK).
1. Na základe písomnej žiadosti môže prevádzkovateľ vydať služobnú parkovaciu kartu ( ďalej len SPK ), ktorá umožňuje parkovanie na všetkých voľných parkovacích miestach všetkých pásiem ( pre obmedzený počet služobných motorových vozidiel ). Služobnú parkovaciu kartu je možné vydať orgánom Policajného zboru SR, orgánom Mesta Žiliny, Mestskému úradu v Žiline, Organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti a s účasťou mesta Žiliny, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Mestskej polícii, Zdravotníckej a záchrannej službe, Súdom a prokuratúre, Požiarnemu zboru SR a správcom inžinierskych sietí pri plnení služobných úloh.
2. Žiadateľ musí uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu o podmienkach parkovania, SPK je dohodnutým potvrdením o uzatvorení zmluvy.
3. Pre výdaj SPK do I. pásma t.j. historickej časti mesta ( ďalej len HČM ) musí žiadateľ predložiť platné povolenie k vjazdu do HČM.
4. SPK musí obsahovať nasledujúce údaje, ktoré sú zhodné s údajmi o zmluve ( v opačnom prípade je neplatná ):
a.) číslo karty
b.) údaje o dobe platnosti
c.) u prenosných SPK obchodné meno alebo max. 10 znakov
d.) u neprenosných SPK EČV, pre ktoré bola SPK vydaná
e.) pásmo A, B, C, I.,II.,III., pre ktoré je SPK platná
5. Uzatvorením zmluvy a vydaním SPK vzniká žiadateľovi právo parkovať v pásme, ktoré je vyznačené na SPK, na miestach označených dopravným značením IP 16 a IP 17a, mimo miest označených dopravným značením IP 16 s dodatkovou tabuľou konkrétneho EČV alebo ŤZP.
6. Právo držiteľa SPK je obmedzené na dobu platnosti karty a po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ SPK je povinný kartu vrátiť prevádzkovateľovi. Pri nevrátení SPK prevádzkovateľ nevydá novú kartu.
VIII. Povinnosti a zodpovednosť užívateľa predplatného alebo rezidentského parkovania.
1. Užívateľ je povinný sa pri parkovaní riadiť týmto prevádzkovým poriadkom a vykonať dostatočné opatrenia k tomu, aby parkovacia karta nemohla byť neoprávnene užívaná inou osobou.
 
2. Užívateľ nie je oprávnený kartu akokoľvek upravovať, duplikovať alebo kopírovať, zhotovovať jej napodobeniny alebo rozmnoženiny alebo meniť údaje v nej uvedené a je povinný vykonať dostatočné opatrenia, aby nemohla byť karta upravovaná, duplikovaná alebo kopírovaná inou osobou. Až dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo kopírovaniu karty, k zhotoveniu jej napodobeniny alebo rozmnoženiu alebo k zmene jej údajov v nej uvedených, stráca karta platnosť. Užívateľ nemá v takom prípade nárok na vydanie náhradnej karty (duplikátu).
3. Ak dôjde k strate alebo zničeniu karty, je užívateľ povinný bez meškania o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa, nemá však nárok na vydanie náhradnej karty (duplikátu) ani na úplné alebo čiastočné vrátenie ceny. Tým nie je vylúčená možnosť vydania novej karty na základe úhrady príslušnej ceny za kartu. Od 1.9.2012 pri strate prenosnej RPK musí byť vydaná za podmienok uvedených v čl. VI. iba karta neprenosná.
4. Ak dôjde k poškodeniu karty, je užívateľ povinný bez meškania o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa a poškodenú kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá užívateľovi na jeho žiadosť a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty.
5. Ak dôjde ku krádeži karty, je užívateľ povinný bez meškania o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa a najbližšie oddelenie Polície SR. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá užívateľovi na jeho žiadosť doloženú potvrdením Polície SR o šetrení (v prípade krádeže) a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty.
6. Ak prestane užívateľ používať vozidlo, pre ktoré mu bola karta vydaná, z dôvodu zmeny vlastníka vozidla je povinný bez meškania o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa a kartu vrátiť. Užívateľ má v takom prípade nárok na čiastočné vrátenie ceny zaplatenej podľa zmluvy alebo mu prevádzkovateľ vydá na jeho žiadosť a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu rovnakého druhu pre iné vozidlo s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty. V každom prípade musí spĺňať podmienky uvedené v článkoch V., VI. alebo VII. (podľa druhu karty).
7. Ak dôjde ku zmene EČV príslušného vozidla alebo zmene nájomníka, je majiteľ RPK povinný bez meškania o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa a pôvodnú kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá užívateľovi na jeho žiadosť a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty.
8. Ak užívateľ zmení svoje bydlisko, je povinný bez meškania o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa a kartu vrátiť. Užívateľ má v takom prípade nárok na vrátenie alikvotnej časti ceny za parkovanie.
9. V prípadoch uvedených v odst. (4), (5), (6) a (7) je užívateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi manipulačný poplatok vo výške 3,50 vrátane DPH, ktorý tvoria výrobné náklady na vydanie novej karty.
10. V prípade zistenia, že údaje uvedené v nájomnej zmluve alebo v zmluve o poskytnutí služobného motorového vozidla na služobné i súkromné účely“ sú nepravdivé, rovnako je nepravdivé i čestné prehlásenie, je užívateľ povinný RPK vrátiť. V takomto prípade nie je právny nárok na vrátenie zaplatenej úhrady za parkovné.
11. Užívateľ je povinný na žiadosť pracovníka kontroly tj. príslušníka Mestskej polície Žilina, príslušníka Polície Slovenskej republiky a pracovníka kontroly prevádzkovateľa s poverením, umožniť detailnú kontrolu karty. Pracovník kontroly je oprávnený na mieste kartu skontrolovať a pri podozrení z neoprávneného používania karty, z duplikácie či upravovania karty alebo z iného porušovania kartu odobrať k bližšej kontrole. Pri odobratí karty k bližšej kontrole vydá pracovník kontroly užívateľovi písomné potvrdenie o odobratí karty a poučí ho, kedy a kde bude užívateľovi karta po vykonaní kontroly vrátená.
IX. Vyhradené trvalé parkovacie miesta.
1. Na základe žiadosti fyzickej, alebo právnickej osoby môže prevádzkovateľ po posúdení aktuálnej dopravnej situácie rozhodnúť o vyhradení trvalého parkovacieho miesta a to pre potreby fyzických a právnických osôb a pre telesne postihnuté osoby používajúce zvláštne označenie vozidla v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
2. Trvalé parkovacie miesta vyhradzuje prevádzkovateľ so súhlasom Mestského úradu, Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR a na základe schválenej projektovej dokumentácie v pásmach I., II., a III.
3. Vyhradené parkovisko musí byť označené zvislým dopravným značením s konkrétnym označením oprávneného užívateľa vyhradeného parkovacieho miesta.
4 Sadzby za vyhradené parkovacie miesta v rámci zóny plateného parkovania sa určujú v zmysle nariadenia mesta Žiliny o dani za užívanie verejného priestranstva VZN č. 3/2008.
5. Pre získanie vyhradeného parkovacieho miesta je žiadateľ povinný uhradiť okrem parkovného ešte cenu za dopravné značenie príslušného parkovacieho miesta a cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie. Ceny sú stanovené vo VZN č. 3/2008.
 
X. Práva a povinnosti užívateľa parkoviska.
 
 
1. Užívateľ je oprávnený:
a) zaparkovať vozidlo na parkovisku po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú,
b) žiadať doklad o zaplatení parkovného obsahujúci náležitosti daňového dokladu,
c) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom odstavenia vozidla.
 
2. Užívateľ je povinný:
a) dodržiavať všetky dopravné značky a upozornenia, bezpečnostné a požiarne predpisy, pokyny
obsluhy parkoviska a tento prevádzkový poriadok,
b) parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v prevádzkyschopnom stave,
c) vozidlo zaparkovať na parkovacom mieste vyznačenom dopravnými značkami,
d) parkovať iba na jednom parkovacom mieste,
e) vozidlo vždy riadne uzavrieť a uzamknúť a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do
pohybu,
f) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku,
g) pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu bezodkladne po zaparkovaní
vozidla zakúpiť si parkovací lístok platný pre plánovanú dobu parkovania a umiestniť ho viditeľne za
predné sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na parkovacom lístku,
h) pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacej karty umiestniť túto kartu viditeľne za predné
sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane karty,
i) na vyzvanie sa preukázať službukonajúcej osobe, príslušníkovi mestskej polície alebo policajného
zboru dokladom o zaplatení parkovného alebo predložiť parkovaciu kartu,
j) uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi
parkoviska.
k) uhradiť ušlú tržbu za parkovanie, za každú začatú hodinu parkovania, ktorá začína plynúť
založením technického prostriedku zabraňujúcim odjazdu vozidla (ďalej TPZOV) až po dobu zloženia
TPZOV. Započítava sa každá začatá hodina parkovania.
 
3. Na užívanom parkovacom mieste, v zaparkovanom vozidle i celom parkovisku je zakázané:
a) nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle maloleté osoby bez dozoru a živé zvieratá,
b) nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle cenné veci na viditeľnom mieste,
c) odkladať a skladovať predmety najmä z horľavých materiálov,
d) umývať vozidlo, prevádzať opravy, vymieňať olej, nabíjať akumulátor alebo vypúšťať
chladiacu kvapalinu, s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky,
e) parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách.
 
XI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska.
 
 
1. Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) vyberať parkovné,
b) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto parkovacieho poriadku,
c) uzavrieť parkovisko v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva alebo rizika nebezpečenstva, ktoré by
mohlo mať priamy alebo nepriamy vplyv na ohrozenie zdravia a majetku užívateľa, ako aj prevádzkovateľa,
d) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným
právnym predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so
snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu
poškodiť majetok prevádzkovateľa, alebo majetok tretej osoby, nachádzajúci sa v priestoroch
parkoviska,
e) upozorniť príslušníkov mestskej polície alebo policajného zboru, aby inštalovala technický
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, prípadne dala pokyn na jeho
odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom alebo
s dopravnými predpismi.,
f) vymáhať náhradu za ušlú úhradu parkovného, ako i náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska.
 
2. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v súlade
s ostatnými všeobecne platnými predpismi,
b) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku, odstrániť všetky prekážky, ktoré môžu mať vplyv na plynulú prevádzku parkoviska,
c) umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ,
d) označiť parkovisko podľa pásma a typu parkoviska,
e) zamietnuť vjazd motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo s rozmerom vozidla väčším ako 1,8 m x 4,8 m,
f) vykonávať kontrolu a monitoring parkoviska počas prevádzkovej doby.
 
 
XII. Zodpovednosť za škodu.
 
1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti alebo tohto
prevádzkového poriadku.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú užívateľovi na prevádzkovaných
parkoviskách, vrátane krádeže vozidla alebo jeho časti, spôsobenú treťou osobou.
3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, taktiež neručí za voľne odmontovateľné
časti vozidla.
4. Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči užívateľovi vzniknutej v súvislosti
s parkovaním vozidla užívateľa (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených
na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu
užívateľa, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí užívateľovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto
prípade oboznámi užívateľa o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený
vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej
pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.
5. Vozidlá, ktoré sú umiestnené na parkovisku, musia byť v riadnom technickom stave a musia
byť schválené k používaniu v prevádzke. Pokiaľ z vozidla budú odstránené evidenčné značky
a pokiaľ vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia vozidla možno dôvodne predpokladať, že sa
ho chce vlastník zbaviť, bude s týmto vozidlom zaobchádzané v súlade s platnými právnymi
predpismi.
6. Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel
zaparkovaných na verejných parkoviskách. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ
nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.
7. Užívatelia a všetky ostatné osoby zdržiavajúce sa v priestoroch parkoviska sú povinné starať sa o
to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedajú za všetky škody spôsobené
nimi alebo ich vozidlami na majetku prevádzkovateľa parkoviska.
XIII. Kontrola.
1. Porušenie prevádzkového poriadku sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/90 Z.z. o priestupkovom konaní, pokiaľ takéto porušovanie nemožno posudzovať ako prečin alebo trestný čin.
2. Pri súčasnom porušení pravidiel cestnej premávky bude naviac priestupok hlásený Okresnému dopravnému inšpektorátu PZ SR.
3. Dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z.z. má právo kontrolovať Mestská polícia a príslušníci policajného zboru.
4. Kontrolu parkovania, porušenie prevádzkového poriadku a zdokumentovanie priestupku v zóne s dopravným obmedzením majú právo vykonávať poverení pracovníci prevádzkovateľa s riadne vydaným preukazom kontrolujúceho.
XIV. Prevádzková doba spoplatnenia zóny parkovania.
1. Parkovacie miesta s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi označených dopravným značením IP17a Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím:
pásmo A - nepretržitá prevádzková doba od 00:00 hod do 24:00 hod
pásmo B - Pondelok - piatok od 07:00 hod do 18:00 hod
- Sobota od 07:00 hod do 12:00 hod
Pásmo B - pri budove železničnej stanice a na ul. Hviezdoslavova v časti na úrovni hraníc
s budovou železničnej stanice
- nepretržitá prevádzková doba od 00:00 hod do 24:00 hod
pásmo C - Pondelok - piatok od 07:00 hod do 18:00 hod
- Sobota od 07:00 hod do 12:00 hod
V nepretržitej prevádzkovej dobe (Pásmo A + časť na ul. Hviezdoslavovej – v Pásme B) je parkovanie NON-STOP, 24 hodín denne, vrátane sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov t.j.365 dní v roku.
V prípade, že štátny sviatok pripadne na pracovný deň, je tento deň považovaný v pásme B a pásme C, kde je prevádzková doba Pondelok – piatok od 7.00 – 18.00 hod. a v sobotu od 7.00 – 12.00 hod., za deň pracovného pokoja t.j. parkovanie je bezplatné.
2. Parkovacie miesta vyhradené pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet označených dopravným značením IP16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím:
Pre všetky pásma je prevádzková doba nepretržitá, t.j. od pondelka do nedele v čase od 00:00 hod do 24:00 hod počas celého kalendárneho roku (vrátane sviatkov).
XV. Poplatky za parkovanie v zóne parkovania pre všetky druhy parkovania.
Cenník parkovného pre jedno vozidlo pre všetky druhy parkovania tvorí neoddeliteľnú prílohu prevádzkového poriadku:
Príloha: č.1.A Cenník kariet RPK, PPK, SPK
č.1.B Cenník v parkovacích automatoch
Úprava výšky parkovného vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti.
XVI. Riešenie sporov.
1. Nezaplatené parkovné môže prevádzkovateľ vymáhať prostredníctvom príslušného súdu, pokiaľ
nedôjde k mimosúdnej dohode. Zároveň môže byť toto konanie sankcionované ako priestupok.
 
XVII. Záverečné ustanovenie.
1. Prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania sú povinní dodržiavať všetci občania a návštevníci mesta Žiliny využívajúci parkovacie miesta na vymedzených komunikáciách.
2. Pre právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom parkoviska vyplývajúce z tohto
prevádzkového poriadku parkovísk platí právo SR, a to aj v prípade, ak užívateľ je cudzinec.
3. Prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania nadobúda účinnosť dňom schválenia Dozornou radou spoločnosti. DR spoločnosti schválila prevádzkový poriadok s účinnosťou od 1.9.2012.
4. Prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania je umiestnený v sídle spoločnosti na ul.
Košická 2, Žilina a na webovej stránke spoločnosti www.parkovaniezilina.sk
5. Neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku zóny plateného parkovania je príloha č. 1 o cene
parkovného (príloha č. 1 sa nachádza na webovej stránke v kolonke cenníky).
V Žiline dňa 1.3.2013
PREVÁDZKOVATEĽ:
Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o.
Ul. Košická 2, 010 01 Žilina
IČO: 36 407 470
IČ DPH: SK 2020107661
Za prevádzkovateľa:
Ing. Milan Taška
prokurista spoločnosti
Tento prevádzkový poriadok bol schválený Dozornou radou spoločnosti dňa 30.7.2012 pod č.j. 302/2012 a doplnený od 1.3.2013.
Príloha č. 1 Cenník parkovného.
1. A – Cenník parkovacích kariet
1. B – Cenník v parkovacích automatoch

 

 

 

 
Automaty | Tlačiť |  Email

 

Parkovacie automaty sú na mince v hodnote 0,10 0,20 0,50 1 a 2 .Parkovací automat nevydáva mince späť.

V prípade poruchy použite najbližší parkovací automat.

Parkovacie automaty sa nachádzajú v blízkosti parkovacích miest.V meste Žilina je celkom 52 parkovacích automatov, ich rozmiestnenie je na mape označené červeným krúžkom.

 

 
Partneri

Mesto Žilina

Slovenská Parkovacia Asociácia - SPA

Holiday Inn

Európska Parkovacia Asociácia - EPA