Navigácia
Hlavná stránka arrow O spoločnosti
Návštevníci | Tlačiť |  Email

NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIE

Tieto parkovacie miesta sú určené pre dočasné parkovanie občanov a návštevníkov mesta Žilina a sú označené dopravnými značkami IP 17a s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje o prevádzkovej dobe spoplatnenia a dodatkovou tabuľou s vyznačením pásma A alebo B alebo C.

V mape sú označené jednotlivé pásma takto: pásmo A - červená farba, pásmo B - oranžová farba, pásmo C - zelená farba.Hranica pásma I. je totožná s hranicou pásma A, hranica pásma II. je totožná s hranicou B a hranica pásma III. je totožná s hranicou pásma C.

V rámci prevádzkovej doby spoplatnenia je vodič povinný uhradiť parkovné. Je možné uhradiť ho zakúpením parkovacieho lístku v parkovacom automate na celú dobu parkovania alebo zakúpením predplatnej parkovacej karty pre príslušné pásmo (A., B., B. a C., C.) v zmysle platného prevádzkového poriadku spoločnosti.

Parkovací lístok alebo predplatnú parkovaciu kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na parkovacom lístku alebo na lícovej strane predplatnej parkovacej karty.

Novinkou je, že zakúpený parkovací lístok platí v rámci celého pásma t.j. je prenosný z jednej ulice do druhej i dalšej a to do doby, dokedy je platný.

V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie BEZPLATNÉ !!!

TARIFY PRE PARKOVACIE AUTOMATY

Pásmo A. - Historická časť mesta - ČERVENÁ FARBA

Pre parkovanie v tomto pásme je nutné povolenie k vjazdu do HČM

Parkovné vrátane 20% DPH:1,50 za 1. hod.

2,00 za každú ďalšiu hodinu

Parkovací automat nevydáva preplatok.

Prevádzková doba: pondelok - nedeľa: 00:00 - 24:00

Pásmo B. - Okolie Historickej časti mesta - ORANŽOVÁ FARBA

Parkovné vrátane 20% DPH:0,80 za 1. hod

1,60 za každú ďalšiu hodinu

Po prvej hodine je možné si zakúpiť parkovací lístok i na minúty parkovania s tým, že alikvótna časť je vypočítavaná zo sadzby z druhej hodiny.Parkovací automat nevydáva preplatok.

Prevádzková doba: pondelok - piatok: 07:00 - 18:00, sobota: 07:00 - 12:00 hod.

Pásmo C. - Ostatné lokality - ZELENÁ FARBA

Parkovné vrátane 20% DPH:0,50 za 1. hod.

1,00 za každú ďalšiu hodinu

Po prvej hodine je možné si zakúpiť parkovací lístok i na minúty parkovania s tým, že alikvótna časť je vypočítavaná zo sadzby z druhej hodiny.Parkovací automat nevydáva preplatok.

Prevádzková doba: pondelok - piatok: 07:00 - 18:00, sobota: 07:00 - 12:00 hod.

PODMIENKY PRE VYDANIE PREDPLATNEJ PARKOVACEJ KARTY (ďalej len PPK)

 

Pre výdaj PPK musí žiadateľ predložiť písomnú žiadosť(vyplní u nás pretlačený formulár), občiansky preukaz alebo Živnostenský list, či výpis z Obchodného registra

V prípade neprenosnej PPK predloží žiadateľ osvedčenie o evidencii vozidla, na ktoré bude PPK vystavená.

Pre výdaj PPK do pásma I. musí žiadateľ predložiť platné povolenie na vjazd do HČM v zmysle VZN mesta Žiliny.

TARIFY PREDPLATNEJ PARKOVACEJ KARTY

Prenosná predplatná parkovacia kartá na 1 rok- je vydaná na meno, alebo obchodný názov firmy (maximálne 10 znakov).

Parkovné vrátane 20% DPH tvorí:

1500 ročne pre pásmo A.

1000 ročne pre pásmo B

1100 ročne pre pásmo B. a C.

500 ročne pre pásmo C.

 

Neprenosná predplatná parkovacia karta na 1 rok je povinne vydaná na evidenčné číslo vozidla.

Parkovné vrátane 20% DPH tvorí:

1200 ročne pre pásmo A.

800 ročne pre pásmo B.

900 ročne pre pásmo B. a C.

400 ročne pre pásmo C.

 

Predplatná parkovacia karta sa vydáva na obdobie 1 rok, alebo 90 dní, 30 dní alebo 7 dní.
Bližšie informácie o výške parkovného nájdete v prílohe 1A"Cenník RPK,PPK,SPK pre zónu plateného parkovania (uličné parkovanie).Tlačivá, žiadosti a cenník je možné stiahnuť z bočného menu s názvom " súbory na stiahnutie ".

PARKOVACIA KARTA PARKOVACÍ LÍSTOK

 
Partneri

Mesto Žilina

Slovenská Parkovacia Asociácia - SPA

Holiday Inn

Európska Parkovacia Asociácia - EPA