Navigácia
Hlavná stránka arrow Rezidenti
Rezidenti | Tlačiť |  Email

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE

Tieto parkovacie miesta sú určené pre obyvateľov (fyzické osoby) s trvalým pobytom v príslušnom pásme (I.,II., III.) v rámci zóny plateného parkovania. V mape sú označené modrou farbou.

Tieto parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami IP 16 s dodatkovou tabuľou s textom a modrým pruhom s označením príslušného pásma.

Oprávnenie parkovať na týchto parkovacích miestach získa obyvateľ s trvalým pobytom v príslušnom pásme (I.,II., III.) v zmysle platného prevádzkového poriadku spoločnosti, ktorý splní všetky podmienky uvedené v článkoch IV. a VI prevádzkového poriadku.Pre vydanie rezidentskej parkovacej karty na ulicu a evidenčné číslo na 1 rok musí obyvaťeľ s trvalým pobytom v príslušnom pásme spĺňať všetky podmienky uvedené v č. VI prevádzkového poriadku.

Rezidentskú parkovaciu kartu je vodič povinný umiestniť za predným sklom vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na lícovej strane rezidentskej parkovacej karty.

Prevádzková doba spoplatnenia rezidentského parkovania:Pre všetky pásma je prevádzková doba nepretržitá t.j od pondelka do nedele v čase od 00,00 hod. do 24 hod. počas celého kalendárneho roku ( vrátane sviatkov ).

DOKLADY PRE VYDANIE REZIDENTSKEJ PARKOVACEJ KARTY (RPK):

Pre výdaj RPK musí rezident predložiť vyplnenú písomnú žiadosť (vyplní formulár) a nasledujúce doklady:

1.Občiansky preukaz obyvateľa s trvalým pobytom v byte v danom pásme.

2.Technický preukaz od vozidla, ktorého EČV bude vyznačené na RPK

3.List vlastníctva bytu v pásme uvedenom v žiadosti nie starší ako 3 mesiace alebo potvrdenie o podieľnictve v bytovom družstve v pásme uvedenom v žiadosti alebo výmer o pridelení bytu v pásme uvedenom v žiadosti, alebo nájomnú zmluvu.

Pre výdaj RPK do pásma I. musí rezident predložiť platné povolenie na vjazd do HČM v zmysle VZN v platnom znení.

 

TARIFY ZA REZIDENTSKÚ PARKOVACIU KARTU

Tarify sú v cenníku rozdelené na dve kategórie.

 

Parkovné vrátane 20% DPH na rok pre kategóriu dátum narodenia:

200 ročne pre pásmo I.

100 € ročne pre pásmo II.

50 € ročne pre pásmo III.

Parkovné vrátane 20% DPH na rok pre kategóriu pod kolonkou IČO , je uvedené v cenníku v prílohe 1A. Rezidentská parkovacia karta (mimo karty na ulicu), sa vydáva na obdobie 1 rok, alebo 90 dní, alebo 30 dní, alebo 7 dní.Bližšie informácie o výške parkovného nájdete v prílohe 1 A"Cenník RPK,PPK,SPK pre zónu plateného parkovania (uličné parkovanie).Tlačivá, žiadosti a cenník je možné stiahnuť z bočného menu s názvom " súbory na stiahnutie ".

PARKOVACIA KARTA REZIDENTSKÁ

 
Partneri

Mesto Žilina

Slovenská Parkovacia Asociácia - SPA

Holiday Inn

Európska Parkovacia Asociácia - EPA